fesstiwal słowa w piosence
--

Audiobooki i książki dla pacjentów

Biblioteki [14.03.14]

Audiobooki i książki będą mogli wypożyczać podczas pobytu w szpitalu pacjenci Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach dzięki porozumieniu podpisanemu między tą placówką i Biblioteką Śląską – największą śląską książnicą.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Au­dio­bo­oki i książ­ki będą mogli wy­po­ży­czać pod­czas po­by­tu w szpi­ta­lu pa­cjen­ci Uni­wer­sy­tec­kie­go Cen­trum Oku­li­sty­ki i On­ko­lo­gii w Ka­to­wi­cach dzię­ki po­ro­zu­mie­niu pod­pi­sa­ne­mu mię­dzy tą pla­ców­ką i Bi­blio­te­ką Ślą­ską – naj­więk­szą ślą­ską książ­ni­cą.

Pro­jekt jest ad­re­so­wa­ny przede wszyst­kim do pa­cjen­tów zma­ga­ją­cych się z cho­ro­bą no­wo­two­ro­wą, któ­rzy nie­jed­no­krot­nie spę­dza­ją w szpi­ta­lu nawet kilka ty­go­dni.

REKLAMA

- Pa­cjent ma u nas otrzy­mać nie tylko pomoc na naj­wyż­szym po­zio­mie, ale także mieć po­czu­cie, że ktoś za­trosz­czył się o jego po­trze­by i za­pew­nia coś, czego trud­no szu­kać w in­nych pla­ców­kach – po­wie­dział dy­rek­tor szpi­ta­la Da­riusz Jorg.

- Chcie­li­by­śmy, żeby nasze wspól­ne przed­się­wzię­cie słu­ży­ło wszyst­kim po­trze­bu­ją­cym. W miej­scu od­le­głym od domu książ­ka od za­wsze po­zwa­la­ła oswa­jać to, co trud­ne do prze­zwy­cię­że­nia. Po­zwa­la­ła mieć na­dzie­ję – dodał dy­rek­tor Bi­blio­te­ki Ślą­skiej w Ka­to­wi­cach prof. Jan Ma­lic­ki.

Pa­cjen­ci będą mogli ko­rzy­stać z au­dio­bo­oków na wła­snych lap­to­pach, bę­dzie też moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia słu­cha­wek lub di­sc­ma­nów ze słu­chaw­ka­mi u pie­lę­gniar­ki od­dzia­ło­wej. Do­dat­ko­wo na od­dzia­le ra­dio­te­ra­pii po­wsta­nie mo­bil­na bi­blio­tecz­ka, w któ­rej cho­rzy będą mogli ko­rzy­stać także z tra­dy­cyj­ne­go księ­go­zbio­ru. Co kilka ty­go­dni po­zy­cje będą wy­mie­nia­ne. Na po­czą­tek dla pa­cjen­tów przy­go­to­wa­no utwo­ry m.​in. Olgi To­kar­czuk, Umber­to Eco, Paulo Co­el­ho, Ry­szar­da Ka­pu­ściń­skie­go.

Bi­blio­te­ka ofia­ro­wa­ła też kil­ka­dzie­siąt ksią­żek – bajek i po­zy­cji edu­ka­cyj­nych - od­dzia­ło­wi oku­li­sty­ki dzie­cię­cej.

źródło: onet

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.