fesstiwal słowa w piosence
--

Wyniki finansowe Grupy Empik Media & Fashion w I kwartale 2015 r.:

Księgarnie [18.05.15]

Prezentujemy raport z wyników finansowych Grupy Empik Media & Fashion za I kwartał 2015 r.:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Dwucyfrowy wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży oraz LFL z działalności kontynuowanej

 • Wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym z działalności kontynuowanej

 • Wzrost EBITDA i Skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej


Rachunek wyników

mln PLN

I kw. 2015

I kw. 2014

zmiana

w proc.

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży

610

541

68

13%

Marża brutto

248

227

21

9%

EBITDA

6

-2

8

-

Skorygowana EBITDA*

6

0

6

-

- Grupa Smyk

-4

-9

5

-58%

- Grupa Empik

0

0

0

-

- E-commerce

5

3

2

63%

- Grupa Optimum

4

4

1

17%

- Pozostałe segmenty

0

2

-2

-

EBIT

-27

-25

-2

9%

Strata netto

-42

-41

-1

2%

Działalność zaniechana **

Przychody ze sprzedaży

56

102

-46

-45%

Marża brutto

35

45

-10

-22%

EBITDA

0

-17

17

-99%

EBIT

-4

-34

30

-88%

Strata netto

-6

-36

29

-82%


*Skorygowana EBITDA Grupy EM&F wyłącza niegotówkowe zyski z wyceny programów akcji pracowniczych oraz jednorazowe koszty projektów strategicznych.

** Wyniki z działalności zaniechanej zostały zaprezentowane oddzielnie od działalności kontynuowanej. W działalności zaniechanej zostały uwzględnione wyniki segmentów Szkoły Językowe, Moda oraz wyniki Smyk Turcja i Smyk Czechy (1 sklep).

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży LFL (na bazie porównywalnych sklepów prowadzących sprzedaż detaliczną, bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych)


 

Zmiana % r/r (wg stałego kursu)

I kw. 2015

Grupa Smyk

16,2%

Sklepy Smyk

12,8%

Smyk.com

108,4%

Grupa Empik

8,3%

Sklepy Empik

3,3%

Empik.com

43,4%

Grupa EM&F*

12,6%* Dane zaprezentowane w tabeli jako Grupa EM&F odnoszą się do segmentów działalności kontynuowanej, z wyłączeniem Grupy Optimum.

W I kwartale 2015 r. Grupa EM&F odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 12,6%, co było efektem wysokich dynamik w kluczowych segmentach działalności Grupy:


 • Grupa Smyk: kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży LFL na wszystkich rynkach, w tym wysokie dynamiki sprzedaży LFL w Polsce (+9,3%) i w Niemczech (+13,8%). Rynki wschodnie zrealizowały wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży LFL. Kanał sprzedaży online odnotował 108,4%-dynamikę sprzedaży LFL.


 • Sklepy Empik: wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 3,3% r/r, wynikający głównie z bardziej atrakcyjnej oferty produktowej zarówno w kategoriach wydawniczych, jak i nie wydawniczych, co przełożyło się na wzrost średniego koszyka zakupowego.


 • Segment E-commerce: kolejny kwartał z rzędu zrealizował istotne wzrosty przychodów ze sprzedaży LFL (wzrost sprzedaży o 49% r/r), istotnie wzrosły przychody ze sprzedaży wszystkich e-sklepów internetowych z portfolio Grupy, w tym największe wzrosty przychodów ze sprzedaży zostały osiągnięte przez kluczowe witryny empik.com i smyk.com.Dwucyfrowy wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży z działalności kontynuowanej


mln PLN

I kw. 2015

I kw. 2014

zmiana

w proc.

Grupa Smyk

263

234

28

12%

Grupa Empik

215

202

14

7%

E-commerce

69

46

23

49%

Grupa Optimum

63

59

4

6%

Grupa EM&F

610

541

68

13%


W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wzrosły o 13% (o 68 mln PLN)
do 610 mln PLN
:

 • Grupa Smyk: wzrost sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 12% r/r do 263 mln PLN, głównie w wyniku wysokiej dynamiki przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach oraz większej skali działalności (na koniec I kwartału
  2015 r. Grupa Smyk posiadała 205 sklepów vs 201 sklepów na koniec I kwartału 2014 r.).

 • Grupa Empik: wzrost sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 7% r/r do 215 mln PLN, w wyniku wysokiej dynamiki przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach oraz większej skali działalności (na koniec I kwartału 2015 r. Grupa Empik posiadała 220 sklepów vs 198 sklepów na koniec I kwartału 2014 r.).

 • Segment E-commerce: wzrost sprzedaży o 49% r/r do 69 mln PLN; kolejny kwartał dynamicznego rozwoju wszystkich e-sklepów tego segmentu, w tym najbardziej kluczowe empik.com i smyk.com osiągnęły kilkakrotne wzrosty przychodów ze sprzedaży.

 • Grupa Optimum: wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 6% r/r do 63 mln PLN wynikał w głównej mierze z kolejnych wzrostów sprzedażowych marki Converse.


Struktura sprzedaży w I kwartale 2015 r. odzwierciedlała strategię przyjętą przez Grupę EM&F, tj. koncentracji na rozwoju najbardziej dochodowych i perspektywicznych kategorii produktowych w poszczególnych segmentach:


 • Grupa Smyk: sukcesywny wzrost udziału marek własnych (z naciskiem głównie na zwiększenie udziału własnego asortymentu w strukturze sprzedaży w Niemczech).


 • Grupa Empik: rozwój sprzedaży kategorii „książka” (wzrost sprzedaży o ponad 11% r/r w tej kategorii) oraz wybranych artykułów segmentu wydawniczego (m.in. z kategorii „muzyka”, „film” i „multimedia”), przy jednoczesnym rozwijaniu oferty artykułów nie wydawniczych (głównie artykułów szkolno-biurowych, zabawek edukacyjnych, gier planszowych oraz produktów kreatywnych; wzrost sprzedaży w tej kategorii o 3,6% r/r).


 • Segment E-commerce: dalszy bardzo dynamiczny wzrost przychodów wiodących e-sklepów Grupy, tj. empik.com (+43% r/r) i smyk.com (+108% r/r). Rozwój kategorii „ubranek dziecięcych” (marki własnej Cool Club), „akcesoriów dziecięcych” i „zabawek” w smyk.com. Z kolei w empik.com nadal największy udział miały kategorie „książka”, „muzyka”, „film”. Dynamicznie rozwijały się również nowe kategorie - ”kosmetyki” oraz „elektronika”, jak również utrzymano wiodącą pozycję w sprzedaży artykułów wydawniczych.


Struktura sprzedaży wg segmentów

Struktura sprzedaży
wg krajów

 Wzrost marży brutto z działalności kontynuowanej


mln PLN

I kw. 2015

% sprzedaży

I kw. 2014

% sprzedaży

Grupa Smyk

112

43%

101

43%

Grupa Empik

91

42%

89

44%

E-commerce

17

25%

13

27%

Grupa Optimum

28

44%

24

41%

Grupa EM&F

248

41%

227

42%


W ujęciu nominalnym marża brutto w I kwartale 2015 r. wzrosła o 21 mln PLN (+9% r/r) do 248 mln PLN.
W ujęciu procentowym marża brutto wyniosła 41% versus 42% w I kwartale 2014 r.


 • Grupa Smyk: wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 11 mln PLN wynikał głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży. W ujęciu procentowym Grupa Smyk wypracowała marżę brutto na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym (43%).


 • Grupa Empik: wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 3% r/r do 91 mln PLN. W ujęciu procentowym - marża brutto na poziomie 42% (vs 44% w I kwartale 2014 r.), głownie w związku ze spadkiem marży sklepów Empik
  o 1 p.p. Ten spadek dotyczył przede wszystkim segmentu produktów wydawniczych i wynikał z niższej wartości rozliczeń z dostawcami z tytułu realizacji poziomu obrotów (efekt optymalizacji kapitału obrotowego i racjonalizacji polityki promocyjnej). W zakresie produktów nie wydawniczych nastąpił istotny wzrost marży w ujęciu procentowym w związku z licznymi wyprzedażami tego asortymentu w 2014 r.


 • Segment E-commerce: w wyniku dynamicznego rozwoju odnotowano wzrost marży brutto u ujęciu nominalnym
  o 4 mln PLN do 17 mln PLN vs I kwartał 2014 r. W ujęciu procentowym marża brutto zmniejszyła się o 2 p.p. do poziomu 25%, w związku z niższymi marżami osiągniętymi przez empik.com.


 • Grupa Optimum: wzrost marży brutto w ujęciu procentowym o 3 p.p. do 44%, głownie w wyniku większej rentowności wypracowanej przez markę Converse. W ujęciu nominalnym marża brutto tego segmentu wzrosła
  o 4 mln PLN do 28 mln PLN.EBITDA i Skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej

EBITDA z działalności kontynuowanej Grupy EM&F w I kwartale 2015 r. wyniosła 6 mln PLN w porównaniu ze stratą EBITDA na poziomie 2 mln PLN w I kwartale 2014 r.

Począwszy od 2014 r. do oceny skonsolidowanych wyników Grupy EM&F - Zarząd wykorzystuje wskaźnik Skorygowana EBITDA, która stanowi właściwą miarę do analizy wyników finansowych Grupy EM&F.

Skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej*

mln PLN

I kw. 2015

% sprzedaży

I kw. 2014

% sprzedaży

Grupa Smyk

-4

-1%

-9

-4%

Grupa Empik

0

0%

0

0%

E-commerce

5

7%

3

6%

Grupa Optimum

4

7%

4

6%

Pozostałe

0

-

2

-

Grupa EM&F

6

1%

0

0%

* Skorygowana EBITDA Grupy EM&F wyłącza niegotówkowe zyski z wyceny programów akcji pracowniczych oraz jednorazowe koszty projektów strategicznych.

Grupa EM&F w I kwartale 2015 odnotowała Skorygowaną EBITDA z działalności kontynuowanej na poziomie 6 mln PLN, co oznacza wzrost o 6 mln PLN versus I kwartał 2014 r.


 • Grupa Smyk: wzrost Skorygowanej EBITDA o 5 mln PLN, głównie w wyniku wzrostu przychodów ze sprzedaży, utrzymaniu poziomu marży brutto i ścisłej kontroli kosztów operacyjnych.


 • Segment E-commerce: wzrost Skorygowanej EBITDA o 2 mln PLN w I kwartale 2015 r., głównie w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów wszystkich e-sklepów z portfolio Grupy, przy niższej procentowej marży brutto oraz kontroli kosztów operacyjnych.


 • Grupa Empik i Grupa Optimum: Skorygowana EBITDA na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.EBIT z działalności kontynuowanej


Grupa EM&F odnotowała w I kwartale 2015 r. stratę na poziomie EBIT z działalności kontynuowanej w wysokości 27 mln PLN, w porównaniu ze stratą 25 mln PLN w roku ubiegłym. Zmiany EBIT z działalności kontynuowanej, poza czynnikami opisanymi powyżej w ramach sekcji Skorygowana EBITDA - wynikają z faktu zanotowania wyższych
o 10 mln PLN kosztów amortyzacji.


Wynik netto z działalności kontynuowanej


W I kwartale 2015 r. Grupa EM&F odnotowała stratę netto w wysokości 42 mln PLN w porównaniu do straty netto
w wysokości 41 mln PLN w I kwartale 2014 r., w wyniku zmiany na poziomie EBIT z działalności kontynuowanej.


Działalność zaniechana


Na koniec I kwartału 2015 r. Grupa EM&F prezentowała w działalności zaniechanej wyniki segmentu Moda, Szkół Językowych oraz Smyk Turcja i Smyk Czechy (1 sklep). Grupa prowadzi następujące działania w zakresie zakończenia operacji z ramach segmentu działalności zaniechanej:


 • Segment Moda: na koniec I kwartału 2015 r. Grupa EM&F posiadała 20 sklepów modowych w Polsce i jest
  w trakcie finalizacji zakończenia działalności tego segmentu.


 • Smyk w Czechach: na dzień publikacji wyników finansowych Grupy EM&F za I kwartał 2015 r., działalność jedynego sklepu w Czechach została zakończona.


 • Szkoły Językowe: Grupa EM&F jest w trakcie procesu sprzedaży Szkół Językowych. W tym celu został zaangażowany renomowany bank inwestycyjny. Ze względu na poufny charakter procesu Grupa nie może podać na tym etapie szczegółów dotyczących tego procesu.


Sieć sprzedaży detalicznej Grupy EM&F na koniec I kwartału 2015 r.

Ilość punktów sprzedaży oraz ich powierzchnia

Stan na 31.12.2014

Zmiany w I kw.

Stan na 31.03.2015


ilość

m.kw.

otwarcia

zamknięcia

ilość

m.kw.

Grupa Smyk

204

188 840

1

-

205

189 449

Grupa Empik

218

91 084

3

(1)

220

91 439

Grupa Optimum

22

2 066

1

-

23

2 177

Razem działalność kontynuowana

444

281 990

5

(1)

448

283 064

Szkoły Językowe

117

35 538

3

(4)

116

35 140

Pozostała działalność zaniechana

44

12 634

-

(23)

21

4 922

Razem działalność zaniechana

161

48 172

3

(27)

137

40 062

Razem Grupa EM&F

605

330 162

8

(28)

585

323 127

* W ramach sieci sprzedaży w segmencie działalności zaniechanej zostały zaprezentowane sklepy segmentu Moda, Szkoły Językowe oraz 1 sklep Smyk w Czechach.

Na koniec I kwartału 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 323.127 m2
i liczyła 585 placówek
, z czego 137 placówek (o łącznej powierzchni 40.062 m2) dotyczy działalności zaniechanej
(20 sklepów segmentu Moda w Polsce, 116 Szkół Językowych oraz 1 sklepu Smyk w Czechach).

W I kwartale 2015 r. w ramach Grupy EM&F otwarto 5 sklepów (w tym 4 sklepy zostały otwarte w Polsce) oraz 3 Szkoły Językowe. Równocześnie w I kwartale 2015 r. zostało zamkniętych 28 placówek (w tym 27 placówek w ramach działalności zaniechanej - głównie w segmencie Moda).


Dalsze plany


GRUPA SMYK


 • Kontynuacja ekspansji, dalszy rozwój sprzedaży operacji wielokanałowych oraz dalsza optymalizacja zaangażowania w kapitał obrotowy w Polsce.


 • Dalszy wzrost sprzedaży marek własnych, rozwój sprzedaży w kanale on-line i operacji wielokanałowych
  w Niemczech.


 • Dalsza poprawa rentowności operacji na Wschodzie, głównie w Rosji.


 • Rozwój nowych kanałów dystrybucji dla dobrze rozpoznawanych i cenionych wśród klientów marek własnych (ubranka „Cool Club” i kolekcje zabawek „Smiki”).


GRUPA EMPIK


 • Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych
  (tj. „książka”, „muzyka”, „film” i „multimedia”), przy jednoczesnym rozwijaniu ofertę w kategoriach nie wydawniczych. Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty
  o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych.


 • Kategoria „książka” - jako strategiczna, sztandarowa kategoria Empiku - będzie nadal rozwijana (celem jest udział w obrocie na poziomie 45%). Z kolei w kategorii produktów nie wydawniczych Grupa Empik skupia się na dalszym rozwijaniu oferty artykułów szkolno-biurowych, zabawek edukacyjnych i gier planszowych oraz produktów kreatywnych (tzw. „art & craft”).


 • Celem operacyjnym Grupy Empik jest także polepszenie percepcji i konkurencyjności cenowej sieci, poprawa dostępności produktów w kategoriach wydawniczych oraz poprawa jakości obsługi klienta.


SEGMENT E-COMMERCE

Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych Salonów Empik oraz Grupy Smyk.

KONTAKT


Biuro prasowe Grupy EM&F - Public Link Communications:
Magdalena Zają
c - kom. 605 110 152; email: magdalena.zajac@publiclink.com.pl

Katarzyna Górecka - kom. 603 110 112, katarzyna.gorecka@publiclink.com.pl.

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.