fesstiwal słowa w piosence
--

Studia podyplomowe - Szkoła Mistrzów

Wydarzenia [24.09.15]

Zapraszamy na studia podyplomowe: „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Nazwa studiów podyplomowych: „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Patronat honorowy: Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Zapraszamy:
– absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych;
– osoby po studiach wyższych I lub II stopnia, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości;
– kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatry, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą);
– nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.

Program studiów podyplomowych zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

Dodatkowe informacje:
Kierownik studiów: dr Żaneta Nalewajk-Turecka
e-mail: zaneta_nalewajk@o2.pl

Osoby współpracujące przy organizacji studiów:
prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr Dawid Osiński

Adres studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”
Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pokój nr 25

Sekretariat studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”
Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pokój nr 25
tel/fax (22) 55 21 020
Sekretarz studiów: mgr Katarzyna Kaczmarczyk
Adres mailowy: szkolamistrzow@uw.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych
1 rok akademicki (dwa semestry), łącznie 160 godzin.
Tryb studiów: zaoczny (zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie)
Język wykładowy: polski
Koszt za całość studiów podyplomowych 5 000 PLN
Słuchacze po złożeniu niezbędnych dokumentów i próbek własnej twórczości oraz po zawiadomieniu o przyjęciu na studia proszeni są o wpłacenie pierwszej raty czesnego w wysokości 2500 zł (lub opłaty za całość studiów w wysokości 5000 zł) najpóźniej do 7 października 2015 roku. Prosimy również o przekazanie skanów z potwierdzeniem wpłaty na adresy mailowe sekretariatu oraz kierownika studiów.

Numer konta:
80 1160 2202 0000 0000 4543 1448
Nazwa odbiorcy:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tytułem:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Przedmioty w programie studiów oraz nazwiska wykładowców:
1. Techniki pisarskie (90 h)
– Gatunki prozatorskie (20 h)
– Gatunki poetyckie (16 h)
– Gatunki dramatyczne (20 h)
– Gatunki literatury popularnej (6 h)
– Gatunki literatury cyfrowej (6 h)
– Eksperyment literacki (4 h)
– Scenariopisarstwo filmowe i radiowe (10 h)
– Stylizacja literacka (2 h)
– Formy synkretyczne (2 h)
– Krytyka literacka (4 h)
2. Prezentacja tekstu literackiego (30 h)
– Literatura i radio (4 h)
– Performance i happening (4 h)
– Literatura i multimedia (4 h)
– Tekst literacki w utworze muzycznym (4 h)
– Interpretacja sceniczna tekstu literackiego (8 h)
– Sztuka przekładu (6h)
3. Tradycja literacka (20h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w. (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w. (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w. (4h)
– Najnowsze trendy literatury światowej (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej (2 h)
– Interteksty literackie (6 h)
– Pogranicza sztuk (2h)
4. Współczesne życie literackie (20h)
– Wykłady pisarzy (12 h)
– Instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki (6 h)
– Zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty (2h)
Pobierz biogramy wykładowców w pliku PDF
Pobierz opis przedmiotów w pliku PDF

Sposób zaliczenia przedmiotów
1. Techniki pisarskie – zaliczenie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach;
2. Prezentacja tekstu literackiego – zaliczenie na podstawie obecności oraz prezentacji zadanych przez prowadzących na zajęciach;
3. Tradycja literacka – zaliczenie na podstawie egzaminów;
4. Współczesne życie literackie – zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach.

Nasi wykładowcy:

REKRUTACJA
Szczegółowe warunki i terminy rekrutacji na studia:
a) Wymagania wstępne umożliwiające kandydatom udział w rekrutacji na studia: uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni nadesłać pocztą lub dostarczyć pod wskazany adres sekretariatu studiów następujące dokumenty:
– podanie (ze zdjęciem) o przyjęcie na studia
Pobierz podanie o przyjęcie na studia w pliku DOCX
– kwestionariusz osobowy
Pobierz kwestionariusz osobowy w pliku DOC
– odpis dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.
Do dokumentów kandydaci powinni dołączyć lub przesłać drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) będące próbką własnej twórczości literackiej, recenzją książki lub prezentacją wybranego wydarzenia kulturalnego
b) Profil studenta:
Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna. Proponowane zajęcia rozwijać mają świadomość literacką, która pozwoli słuchaczom lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje w określonym ciągu konwencji i technik. Oczekujemy, że na studia zgłoszą się przede wszystkim osoby, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości. Studia adresowane są też do kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatr, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą), a także do nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.
c) Etapy rekrutacji:
Rekrutacja ma charakter konkursowy. Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) – próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego. Etap drugi: – komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie z procedurą Regulaminu studiów podyplomowych UW.
d) Kryteria oceny nadesłanych prac:
‒ w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja;
‒ w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja;
‒ w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.
Liczba słuchaczy: min. 15, maks. 20

Termin składania dokumentów
do 30 września 2015 roku
W wypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Cele kształcenia:
Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:
‒ zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
‒ uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
‒ zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
‒ przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
‒ zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
‒ przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.
‒ umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
‒ zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);.
‒ przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
‒ zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
‒ zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych w literaturze oraz pogranicza sztuk;
‒ zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;.
‒ przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania grantów i stypendiów twórczych..

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów: Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (ok. 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Orientacyjny termin rozpoczęcia studiów
17 października 2015

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.