fesstiwal słowa w piosence
--

Programy konkurs TRZY/MAM/KSIĄŻKI

[26.10.15]

25 czerwca Instytut Książki ogłosił konkurs TRZY/MAM/KSIĄŻKI. Celem konkursu jest wyłonienie czytelniczego „trójpaku” - zestawu trzech książeczek, które rosnąć będą wraz z dzieckiem, od noworodka po przedszkolaka.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

ak jak odżywki i pieluchy przypisane są do wieku malca, tak i książki powinny odpowiadać rosnącym umiejętnościom dziecka. Czytelnicza „wyprawka” niechby była stałym elementem niemowlęcego ekwipunku, równie ważnym jak pielęgnacyjne akcesoria, którymi krewni i znajomi zwykli obdarowywać młodych rodziców. Liczymy na to, że pomysłowość i uroda wyłonionych w konkursie książek stanie się „wzorcem z Sevres” dobrego smaku edytorskiego, punktem odniesienia dla dostarczycieli kultury dedykowanej najmłodszym.

Zwycięzcę wskaże nasze jury w składzie:

  • Grzegorz Gauden - dyrektor Instytutu Książki;
  • Anna Maria Czernow - prezeska Polskiej Sekcji IBBY, partnera konkursu;
  • Marta Lipczyńska-Gil - właścicielka wydawnictwa Hokus-Pokus, naczelna kwartalnika o literaturze dla dzieci i młodzieży „Ryms”;
  • Joanna Olech – autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, recenzentka książek dla młodych, spiritus movens świata książki dziecięcej;
  • Joanna Rzyska – pedagożka, współwłaścicielka i współtwórczyni wydawnictwa Dwie Siostry, słynącego z nowatorskiego podejścia i niekonwencjonalnych publikacji dla dzieci, docenianych i w kraju, i za granicą;
  • Krystyna Lipka-Sztarbałło – uznana ilustratorka z wielkim dorobkiem,  zilustrowała ponad 30 książek dla dzieci, opracowywała również wiele podręczników, zaangażowana w przedsięwzięcia podnoszących jakość książek dla dzieci;
  • Maria Deskur – z wykształcenia romanistka, absolwentka UJ i Sorbony, współtwórczyni sukcesu wydawnictwa Muchomor, obecnie Dyrektor Pionu Książek Egmontu, to jej zawdzięczamy pomysł na uwielbianą przez dzieci serię książek o Basi.


Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu TRZY/MAM/KSIĄŻKI jest Instytut Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Wróblewskiego 6, wpisany do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK 55/2003.

§1  Cel

Celem konkursu jest wyłonienie przez Instytut Książki najlepszego projektu publikacji skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku poniżej trzech lat.  Projekt stałby się podstawą do stworzenia wzorcowej propozycji edukacyjnej wprowadzającej dziecko w świat książki.

§2  Przedmiot

1. Projekt powinien składać się z trzech elementów - książek odpowiednich dla dzieci w kolejnych etapach życia. Każda książka powinna odpowiadać potrzebom, umiejętnościom i zainteresowaniom:

a) pierwsza: dziecka w wieku 0-12 miesięcy,

b) druga: dziecka w wieku 1 rok – 2 lata,

c) trzecia: dziecka w wieku 2 – 3 lata.

2. Projekt zestawu powinien uwzględniać odpowiednią rolę rodzica, osoby dorosłej, będącej przewodnikiem dziecka nieczytającego w świecie treści i plastyki książki.

3. Projekt powinien zawierać trójdzielny zestaw odpowiadający założeniom konkursu. Objętość każdej z książek zestawu nie powinna przekraczać 32 stron. Żaden z wymiarów projektu nie powinien przekraczać 21 cm długości.

4. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać  przekazane w plikach PDF. Pliki wysłane w ramach zgłoszenia konkursowego, powinny zawierać następujące treści i opisy:

a) graficzną propozycję projektu trójelementowego zestawu książek, zawierającą informacje o przewidywanych technikach wykonania poszczególnych elementów i  materiałach,

b) kompletny projekt graficzny co najmniej jednego z trzech elementów zestawu, zawierający książkę dla dziecka na jednym z trzech określonych etapów rozwoju,

c) makiety wstępne każdego z dwóch pozostałych elementów zestawu,

d) dwa kompletne projekty graficzne jednej „rozkładówki” każdego z dwóch pozostałych elementów,

e) zwięzły opis założeń, które według autorów realizuje projekt zestawu,

f) oświadczenie woli co do braku zobowiązań związanych z projektem w okresie  przeprowadzania konkursu. Projekt nadesłany nie może być jednocześnie zgłaszany w innych konkursach oraz nie może być przedmiotem umowy dotyczącej wykorzystania go w związku z przekazaniem przez autora lub autorów majątkowych praw do projektu lub udzielenia licencji innym podmiotom.

g) oświadczenie woli twórcy lub twórców związane z projektem nagrodzonym i wyróżnionymi, o którym mowa w ppkt f),  należy w terminie przewidzianym dla wręczania nagrody i podpisywania umowy przedstawić w oryginale; zostanie ono dołączone do dokumentacji konkursowej.  Wzór oświadczenia woli stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

h) dane (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon) autora lub autorów projektu: graficznego, opracowania graficznego, treści.

§3.  Wykonawcy

1. Konkurs jest skierowany do autorów osób fizycznych, bez ograniczeń dotyczących wieku, narodowości czy wykształcenia,  które wykonają projekt osobiście oraz dokonają jego zgłoszenia na konkurs w przewidzianej formie.

2. W przypadku projektu wypracowanego przez grupę autorów dopuszczalne jest zgłoszenie pracy konkursowej przez jednego z autorów lub pełnomocnika autorów pod warunkiem dołączenia stosownego pełnomocnictwa od pozostałych współautorów.

3. Zgłoszenia konkursowego nie może dokonać osoba, na której zlecenie powstał projekt, jeśli nie jest ona zarazem jednym z autorów projektu.

4. Projekty powstałe na zlecenie jednego z autorów będą traktowane jako projekty zespołu autorów poszczególnych elementów projektu.

§4.  Ocena nadesłanych prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Instytut Książki, pl. Defiland 1, IX piętro, pok. 911, 00-901 Warszawa lub warszawa@instytutksiazki.pl do końca dnia 30 października 2015 roku włącznie.

2. Nadsyłane prace powinny zawierać wszystkie wymagane elementy i informacje przewidziane w §2. Jedyne informacje mogące podlegać uzupełnieniu dotyczą danych osobowych autorów projektu, lub ich pełnomocników, jeśli jury konkursu uzna je za niekompletne.

3. Projekty niekompletne pod innym względem nie będą dopuszczone do konkursu.

4. Oceny projektów dokonuje jury powołane przez dyrektora Instytutu Książki do dnia 25 czerwca 2015 roku, informacja o powołanych jurorach zostanie bezzwłocznie podana na stronie internetowej Instytutu Książki www.instytutksiazki.pl.

5. Werdykt jury zostanie ogłoszony do dnia 6 grudnia 2015 roku na stronie internetowej Instytutu Książki www.instytutksiazki.pl. Osobom nagrodzonym werdykt jurorów zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu projektu.

6. Jury dokona oceny projektów konkursowych, kierując się celami konkursu i następującymi kryteriami:

a) adekwatnością projektu do wieku odbiorcy pod względem:

- tekstu,

- ilustracji,

- formy poligraficzne.

b) jakością artystyczną (graficzną i literacką),

c) oryginalnością koncepcji oraz rozwiązań plastycznych,

d) komunikatywnością założeń projektu.

7. Jury przyzna  nagrodę główną za najlepszy projekt w wysokości 25.000 zł. Nagroda zostanie wypłacona w formie honorarium po podpisaniu przez autora lub autorów umowy o której mowa w §5 ust. 1.

8. Jury może  wyróżnić dowolną liczbę prac nie przyznając nagród finansowych.

§ 5.  Nagroda główna, wyróżnienia, zobowiązania autorów nagrodzonych

1. Otrzymanie głównej nagrody w konkursie wymaga podpisania przez autora lub autorów projektu nagrodzonego umowy licencyjnej z Instytutem Książki.

2. W umowie licencyjnej autor zobowiązuje się  w terminie sześciu miesięcy przekazać odpłatnie Instytutowi Książki pliki produkcyjne do całości projektu, zgodne z zgłoszonymi w konkursie założeniami co do treści i kształtu estetycznego.

3. Przedmiotem umowy licencyjnej jest wykorzystanie przez Instytut Książki projektu dla realizacji celów konkursu, tj. publikacji, projektu w formie docelowej określonej przez autora i uzgodnionej z wykonawcą.

4. Umowa licencyjna zawierana jest na okres 18 miesięcy  i biegnie od momentu podpisania umowy.

5. Nakład trójelementowej realizacji nagrodzonego projektu może być dystrybuowany zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

6. Autor lub autorzy projektów, przesyłając zgłoszenia konkursowe, wyrażają jednocześnie zgodę na podanie ich danych osobowych, obejmujących imiona i nazwiska oraz tytułu pracy w celu przeprowadzenia konkursu i w celach informacyjnych o przebiegu i wyniku konkursu.

7. Autor lub autorzy pracy nagrodzonej zobowiązują się do podpisania umowy, o której mowa w ust.1, w uzgodnionym z Instytutem Książki terminie, nie później jednak niż do 15 grudnia 2015 roku.

8. W wypadku niepodpisania umowy w określonym terminie jury konkursu przyjmuje, że autor lub autorzy nagrodzonej pracy nie przyjęli nagrody, zostanie ona wówczas przyznana autorowi lub autorom najlepszej spośród prac wyróżnionych w konkursie.

9. Autorzy prac wyróżnionych, jeśli ich projekty znajdą w przyszłości realizacje zgodne z założeniami przedstawionymi w pracy konkursowej, będą mogli umieszczać w opublikowanych realizacjach projektu informacje, że dana publikacja powstała w oparciu o projekt wyróżniony w konkursie Instytutu Książki TRZY/MAM/KSIĄŻKI.

10. Umowa licencyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

§6  Załączniki

Niniejsze załączniki do Regulaminu konkursu stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu: Umowa licencyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu: Oświadczenie woli autora co do braku zobowiązań dotyczących zgłaszanego projektu.

Regulamin konkursu (do pobrania)
Oświadczenie (do pobrania)

 

Partner:         

Patronat medialny:

GLK. żródło:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.