fesstiwal słowa w piosence
--

Nakręć spot reklamowy dla biblioteki i zgarnij nagrodę

Nagrody [04.05.10]

Z okazji swojego 10-lecia Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ogłasza konkurs na spot reklamowy o Bibliotece. Nagroda główna: 1000 złotych.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Prace można nadsyłać do 23 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Regulamin konkursu na Spot reklamowy o Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu


I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Sztabowej 98, 53-310 Wrocław zwana dalej

Organizatorem.

1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2010 r. i trwać będzie do 23 czerwca 2010 r.


II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

2.1 Spot reklamujący Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu


III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV. ZASADY KONKURSU

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować spot reklamowy a następnie dostarczyć go na nośniku elektronicznym do siedziby Organizatora.

4.2 Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 spoty reklamowe.

4.3 Spoty reklamowe powinny mieć rozdzielczość HD (1280x720) i być przygotowane w formie nadającej sie do emisji (Non Compressed AVI, sekwencja nieskompresowanych klatek tga, tiff, ew. jpg). Rekomendowane programy: Adobe After Effects, Fusion, Avid, Adobe Premiere. Dźwięk w formacie wav 48 kHz, lecz spoty reklamowe zapisane również w innych formatach np. MPG również wezmą udział w Konkursie.

4.4. Każdy spot reklamowy zgłoszony do Konkursu powinien opierać się na następujących zasadach:

* spot reklamowy powinien zachęcać do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, budzić pozytywne emocje

* w spocie reklamowym powinien być wykorzystany logotyp Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

* spot reklamowy nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz być zgodny z normami obyczajowymi

4.5 Spoty reklamowe spełniające w/w warunki zostaną zamieszczone na stronie www.biblioteka.wroc.pl.

Jury powołane przez Organizatora po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców, biorąc pod uwagę spełnienie w/w warunków, oryginalność oraz niestandardowe podejście do tematu. Autorzy spotów reklamowych, wybrani do puli laureatów otrzymają nagrody opisane w pkt 5.1 poniżej.

4.6 Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden spot reklamowy uczestnika.

4.7 Zgłoszenia będą przyjmowane od 23 kwietnia 2010 r. do 23 czerwca 2010 roku. Decydować będzie data dostarczenia spotu na nośniku do siedziby Organizatora. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Organizatora w godz. 7.30 do 15.30.

4.8 Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.biblioteka.wroc.pl oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych spotów reklamowych oraz że wszystkie osoby widniejące w spocie reklamowym wyrażają nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę aby ich wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora publikacjach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora), jak również w przygotowywanych przez Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie ze spotów reklamowych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci

telefonii komórkowej,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

e) publicznego wykonania oryginału oraz egzemplarzy, publicznego odtwarzania,

f) wystawiania,

g) wyświetlania,

h) użyczania, najmu, dzierżawy w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym,

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,

j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),

k) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany.

Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby spot reklamowy zgłoszony przez niego do Konkursu był stosownie do potrzeb organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp.

Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, adresu w materiałach promocyjnych, informacjach podawanych do publicznej wiadomości w związku z wykorzystaniem na w/w polach stworzonego przez uczestnika spotu lub jego fragmentu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

 

V. OCENA I NAGRODY

5.1 Oceny nadesłanych na konkurs prac biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora.

5.2 Spośród nadesłanych spotów Jury wybierze zwycięzców.

5.3 Jury przyzna jedno 1. miejsce (jedną nagrodę główną) oraz 3 wyróżnienia

5.4 Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Za 1 miejsce (nagroda główna) nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) i emisja spotu reklamowego na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Za każde wyróżnienie jedna osoba otrzyma kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu z opłaconym rocznym abonamentem, upoważniającą do wypożyczania zbiorów multimedialnych oraz zestaw upominków.

5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.8 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej www.biblioteka.wroc.pl.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631) a w szczególności w celu opublikowanie wyników konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.6 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

6.7 Nadesłane prace, które nie otrzymały nagrody lub wyróżnienia uczestnik konkursu może odebrać w sekretariacie Organizatora w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 15 lipca 2010 r. Po upływie w/w terminu prace przechodzą na własność organizatora.


grz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.