fesstiwal słowa w piosence
--

Ustawa o systemie oświaty gotowa. Co chce zmienić MEN?

Prawo [29.03.11]

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o systemie edukacji. Zmiany dotkną sześciu dziedzin. Co więc się zmieni?

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Nowelizacja to wg MEN panaceum na niż demograficzny. Spadek liczby uczniów dotknie wszystkich poziomów edukacji i w perspektywie najbliższych dwóch dekad będzie odnotowany w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Z prognoz demograficznych wynika, że w 2020 roku spadnie liczba uczniów w wielu 16 – 18 lat o ponad 190 tys., czyli 12 proc. w porównaniu do roku 2009 r.

Projektowane zmiany, jak deklaruje MEN, mają na celu taką organizację systemu oświaty, która umożliwi dbałość o podnoszenie jakości edukacji w trudnych warunkach demograficznych.

Subwencjonowana i powszechna edukacja przedszkolna

Proponowane jest objęcie subwencjonowaniem edukacji dzieci 4- letnich i 5-letnich oraz daniu 4-latkom prawa do podejmowania edukacji przedszkolnej. Projekt ustawy zakłada, że jedynymi miejscami edukacji przedszkolnej będą przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Przepisy przejściowe pozwolą na przekształcenie się oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.

W ostatnich latach nastąpił wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej (o 20%, czyli o 250 tysięcy, dzieci w wieku 3-5 lat od roku szkolnego 2006/2007). Projektowane zmiany zakładają udzielenie przez budżet państwa finansowego wsparcia gminom w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zmieni się też system opieki nad małym dzieckiem poprzez wprowadzenie możliwości objęcia edukacją przedszkolną dziecka 2-letniego, jak i pozostawienia pod opieką „żłobkową” dzieci do lat 3.

System oceniania jakości edukacji

Zasadnicza zmiana w nadzorze pedagogicznym polega na tym, że ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach - nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje obecnie kurator oświaty - będą prowadzić jednostki zajmujące się badaniem jakości pracy szkół.

Powstaną one na bazie centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.

Jak zapewnia MEN zadania kuratora oświaty nadal będą realizowane. Zadania  wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji, które mieścić się będą w każdym województwie - ze stojącym na ich czele regionalnym inspektorem jakości edukacji. Pozostałe zadania będą wykonywane przez urzędy wojewódzkie.


System kompleksowego wspomagania szkół

System kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju będzie opierać się na centrach rozwoju edukacji. Zakłada się, że do 2016 r. w każdym powiecie będzie funkcjonować centrum rozwoju edukacji powstałe z połączenia zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej.

Centra rozwoju edukacji, które mogą być prowadzone przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz przez organy niepubliczne, docelowo będą finansowane z subwencji oświatowej w sposób proporcjonalny do liczby obejmowanych opieką szkół i uczniów. Szkoły będą mogły wybrać centrum rozwoju edukacji, które będzie sprawować nad nią opiekę i podpisze z nim kontrakt określający zarówno obszary standardowego wspomagania, jak i szczególnego wspomagania w danym roku szkolnym.

Samorząd województwa, będzie z kolei prowadził – w utworzonych wojewódzkich centrach informacji edukacyjno-zawodowej - regionalnej publicznej bazy informacji dotyczącej oferty edukacyjnej regionu.


Zmiany dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych

Nowa formuła realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, ukierunkowana na osiągnięcie przez uczniów konkretnych efektów kształcenia, wskazuje na potrzebę indywidualnego podejścia do potrzeb dziecka w pracy z nim zarówno podczas obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Jak przekonuje MEN umożliwi to objęcie dziecka jak najwcześniej specjalistycznym wsparciem i dostrzeganie problemów rozwojowych, w szczególności małego dziecka, już od chwili stwierdzenia zagrożenia niepełnosprawnością, tak aby bez zbędnej zwłoki występujące u dziecka zaburzenia rozwojowe minimalizować bądź eliminować.

Według tego modelu nauczyciele dostosowują działania edukacyjno-terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

Zarządzanie edukacją w warunkach niżu demograficznego

Według resortu nowy model zarządzania edukacją sprawi, że likwidacje szkół będą ostatecznością.

Ustawa bowiem da samorządom możliwość nauczania dzieci w dotychczasowych budynkach szkół i przedszkoli, które - jako grupa - będą wspólnie zarządzane. Będą miały wspólną kadrę pedagogiczną i wspólnych specjalistów, co ułatwi organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego, a także zapewni pełne etaty nauczycielom.

Możliwość grupowania w celu wspólnego zarządzania i realizowania dodatkowych zadań poprawiających jakość dotychczasowej oferty – dotyczy prawie wszystkich jednostek obecnie występujących w systemie oświaty.
W niekorzystnych warunkach demograficznych i geograficznych na bazie dotychczasowej często rozdrobnionej sieci szkół i placówek będzie można utworzyć większe i silniejsze jednostki systemu oświaty – twierdzi resort.

Takie grupowanie w silniejsze organizmy, o bardziej rozbudowanej ofercie dotyczyć będzie:
–    edukacji przedszkolnej i podstawowej,
–    kształcenia ogólnego na poziomie gimnazjalnym i licealnym,
–    szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,
–    placówek zajmujących się szeroko pojętym wspomaganiem szkół w rozwoju.

Jednocześnie samorządy terytorialne nie będą już mogły przekazywać szkół do prowadzenia podmiotom dowolnie przez siebie ustalonym, w tym osobom fizycznym, jak to ma miejsce obecnie.

Przekazywanie zadań oświatowych do prowadzenia będzie możliwe wyłącznie organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego, na podstawie procedur konkursowych.

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić kursy przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji zawodowych objęte subwencjonowaniem oraz także być grupowane w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Dofinansowywanie niepublicznej oferty kształcenia zawodowego dorosłych, w tym kursów kwalifikacyjnych i szkół policealnych będzie możliwe tylko wówczas jeśli zostanie zakończone pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym.


Zmiany w obszarze oświaty polskiej za granicą

Przewiduje się stworzenie możliwości zakładania za granicą niepublicznych polskich szkół uzupełniających i ośrodków polskiej edukacji. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą będzie prowadził ich rejestr oraz sprawował nad nimi nadzór pedagogiczny.

Solidarność chce odwołania Katarzyny Hall

GLK. źródło: http://www.edufakty.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.