fesstiwal słowa w piosence
--

VAT w 2011 - Ustawa - paragraf dotyczący Vatu na książki

Prawo [09.12.10]

Przedrukowujemy projekty ustawy, które zmieniają niektóre z wcześniejszych ustaw, a inne modyfikują. "Wyciąłem"jej części nie wiążące się merytorycznie z rynkiem książki.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentachi biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z
1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210

                                         Art. 19.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 27e dodaje się pkt 27f w brzmieniu:

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz.756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168,poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr
215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473 i Nr 107, poz. 679.

27f) czasopismach specjalistycznych – rozumie się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji
bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających
treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub
znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz
publikacji propagujących ustroje totalitarne,
c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone
nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub
inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków
opatrzonych opisem lub nie,
e) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na
krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.”;

2) w art. 41:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku
wynosi 5 %.”,
b) dodaje się ust. 14a–14h w brzmieniu:
„14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która
została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek
podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu,
czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących
dla tej czynności w momencie jej wykonania.

14b. Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się, na potrzeby
ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się
te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c.

14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność,
obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej
części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki
podatku;
2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia
zmiany stawki podatku.

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania
części czynności w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej
części, uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

14e. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, dla których wystawiono, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 106 ust. 8 pkt 1, fakturę, a po wystawieniu tej faktury
uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów rozliczeniowych
objętych wystawioną fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w
pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później
jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona
zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem
zmiany stawki podatku.

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą
otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę,
zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub
części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

14g. Przepisów ust. 14a–14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość
opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku
obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

14h. W przypadku:
1) opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku,
2) zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem
– przepisy art.14a-14g stosuje się odpowiednio.”,
c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym
Nomenklaturze Scalonej (CN).”,
d) w ust. 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia,
może obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 7 % dla
dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania
obniżonych stawek, uwzględniając:”;
3) w art. 85 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) 4,76 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5 %.”;
4) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi
6,5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o
kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.”;
5) po art. 146 dodaje się art. 146a–146e w brzmieniu:
„Art. 146a. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:
1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109
ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i
3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art.
115 ust. 2, wynosi 7 %;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.

Art. 146b.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie
handlu i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146a, kwota
podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn
wartości dostawy i stawki:
1) 18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
2) 7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.
Art. 146c. W okresie, o którym mowa w art. 146a, na potrzeby art. 86 ust. 20,
kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość
23 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie
wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej
nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego
przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego
środka.

Art. 146d.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki podatku
do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych
towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw
lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania
obniżonych stawek;
2) na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia 2011 r. może
obniżyć stawkę podatku w wysokości 8 % do wysokości 7 %
dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług
albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz
określić warunki stosowania tej stawki.
2. Minister przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1,
uwzględnia:
1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych
usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Unii Europejskiej.

Art. 146e.
Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy
dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według
stawki 8 %, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146a.”;
6) dodaje się załącznik nr 10 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.”.


GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.