fesstiwal słowa w piosence
--

Powstała Sekcja Dystrybutorów Treści

[23.09.16]

Na wczorajszym zwołanym przez Prezesa PIK zebraniu założycielskim Sekcji Dystrybucji Treści Polskiej Izby Książki w obecności grupy inicjatywnej złożonej z 13 firm ukonstytuowano skład SDT jak i Prezydium.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Obrady otworzył Prezes PIK Włodzimierz Albin i w krótkim wystąpieniu określił tak potrzebę jak i cele statutowe nowej sekcji branżowej. Po tym przystąpiono do
wyborów członków Prezydium nowej sekcji..

Grupa inicjatywna złożona z następujących podmiotów:

Książnica Polska- Jerzy Okuniewski
OSDW AZYMUT – Jerzy Majewski
LSP – Grzegorz Majerowicz
Biblioteka Akustyczna- Anna Kotlonek-Kowalik
Virtualo - Danuta Górnicka
Lexicon Maciej Woliński – Anna Wolińska
Empik – Michał Tomaniak
Matras – Wiktor Ostrowski
NOWELA – Edmund Brzeziński
Księgarnia MJL - Jan Lus
Claroscuro - Agnieszka Kowali-Urbaez
Fundacja Libroskop - Gabriel Leonard Kamiński
AGORA  Publio - Beata Gutowska
Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne - Piotr Klepacki

ukonstytuowała Sekcję, wybrała Prezydium SDT i przyjęła jednogłośnie Regulamin Sekcji.

W czasie spotkania zaakceptowano określone wcześniej cele działań Sekcji Dystrybucji Treści:

- wypracowanie standardów na rynku dystrybucji książki poprzez realizację zapisów ustawy o jednolitej cenie książki, gdy będzie uchwalona, lub opracowanie i wdrożenie kodeksu dobrych praktyk na tym rynku

- wypracowanie skutecznych zasad monitorowania rynku
- starania o stawkę podatku VAT na książki w postaci elektronicznej, w tym w szczególności na e-booki oraz audiobooki mp3, równą z preferencyjną stawką w przypadku książek drukowanych

- zahamowanie trendów likwidacji księgarń oraz stopniową ich odbudowę w tym: wprowadzenie standaryzacji i certyfikacji księgarń, oraz organizację szkoleń dla księgarzy w rozmaitych formach
- dbałość o bezpieczeństwo obiegu cyfrowych treści, w tym: prace nad zapobieganiem naruszeniom własności intelektualnej w sieci oraz nad bezpieczeństwem wypożyczeń bibliotecznych
- zagadnienie e-ISBN na różne wersje treści książkowych

- zagadnienie elektronicznego egzemplarza obowiązkowego

REGULAMIN SEKCJI DYSTRYBUCJI TREŚCI POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

z dnia 1.08. 2016 r.



opracowany przez grupę inicjatywną/członków Sekcji Dystrybucji Treści Polskiej Izby Książki zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Polskiej Izby Książki.



§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sekcja Dystrybucji Treści Polskiej Izby Książki (dalej jako „SDT” lub „Sekcja”) jest sekcją branżową Polskiej Izby Książki (dalej jako „PIK”) w rozumieniu § 12 ust. 1 Statutu PIK.

 2. Sekcja Dystrybucji Treści zrzesza członków PIK działających na polu dystrybucji treści książki (dalej łącznie jako „Członkowie Sekcji Dystrybucji Treści” lub „Członkowie Sekcji”, a każdy z osobna jako „Członek Sekcji Dystrybucji Treści” lub „Członek Sekcji”).

 3. Sekcja nie ma osobowości prawnej.



§ 2

Zakres działania Sekcji

 1. Podstawowy zakres działań Sekcji to:

- wypracowanie standardów na rynku dystrybucji książki poprzez realizację zapisów ustawy o jednolitej cenie książki, gdy będzie uchwalona, lub opracowanie i wdrożenie kodeksu dobrych praktyk na tym rynku

- wypracowanie skutecznych zasad monitorowania rynku
- starania o stawkę podatku VAT na książki w postaci elektronicznej, w tym w szczególności na e-booki oraz audiobooki mp3, równą z preferencyjną stawką w przypadku książek drukowanych

- zahamowanie trendów likwidacji księgarń oraz stopniową ich odbudowę w tym: wprowadzenie standaryzacji i certyfikacji księgarń, oraz organizację szkoleń dla księgarzy w rozmaitych formach
- dbałość o bezpieczeństwo obiegu cyfrowych treści, w tym: prace nad zapobieganiem naruszeniom własności intelektualnej w sieci oraz nad bezpieczeństwem wypożyczeń bibliotecznych
- zagadnienie e-ISBN na różne wersje treści książkowych

- zagadnienie elektronicznego egzemplarza obowiązkowego

 1. Sekcja Dystrybucji Treści w ramach swojej działalności może podejmowa

 2. działania o charakterze publicznym o czym Przewodniczący Sekcji na bieżąco informuje Biuro/Prezesa PIK.

 3. Sekcja Dystrybucji Treści dba o wizerunek sektora wydawniczego.



§ 3

Organy Sekcji Dystrybucji Treści

Organami Sekcji Dystrybucji Treści są:

 1. Zebranie,

 2. Prezydium.

§ 4

Zebranie

 1. W skład Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie Sekcji Dystrybucji Treści .

 2. Każdy Członek Sekcji Dystrybucji Treści ma jeden głos.

 3. Następujące sprawy wymagają uchwały Zebrania:

 1. wybór członków Prezydium, w tym Przewodniczącego,

 2. zatwierdzanie planu działań oraz zapotrzebowania finansowego na rok następny, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK,

 3. zmiany niniejszego Regulaminu,

 4. przyjęcie kodeksu dobrych praktyk oraz zmiany kodeksu dobrych praktyk,

 5. inne sprawy skierowane przez Prezydium.

 1. Zebranie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech członków Prezydium lub na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich Członków Sekcji Dystrybucji Treści, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania zawiera miejsce, datę i godzinę Zebrania oraz porządek obrad.

 2. W sytuacjach nagłych Przewodniczący może zwołać Zebranie w terminie krótszym niż wskazany w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) co najmniej 1/3 Członków Sekcji.

 3. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest na nim co najmniej 1/3 wszystkich Członków Sekcji Dystrybucji Treści, a wszyscy Członkowie Sekcji Dystrybucji Treści zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu.

 4. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącego przeważa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Przebieg obrad Zebrania jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. Po odbyciu Zebrania Przewodniczący, w terminie 4 dni roboczych od zakończenia obrad Zebrania, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) protokół z przebiegu obrad Zebrania do wszystkich Członków Sekcji Dystrybucji Treści oraz do Rady PIK.



§ 5

Prezydium

 1. W skład Prezydium wchodzi od 3 do 7 Członków Sekcji Dystrybucji Treści, w tym Przewodniczący. O liczbie członków Prezydium w danej kadencji decyduje Zebranie.

 2. Członkowie Prezydium wybierani są podczas obrad Zebrania w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatów. Postanowienia § 20 ust. 1 – 3 Statutu PIK stosuje się odpowiednio.

 3. Kadencja wszystkich członków Prezydium jest wspólna i trwa cztery lata.

 4. Prezydium kieruje bieżącymi sprawami Sekcji.

 5. Prezydium przedstawia Zebraniu do zatwierdzenia propozycję rocznego planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa § 12 ust. 8 Statutu PIK.

 6. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Prezydium zawiera miejsce, datę i godzinę posiedzenia oraz porządek obrad.

 7. Prezydium może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie Prezydium zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.

 8. Posiedzenia Prezydium są otwarte, co oznacza, że może w nich uczestniczyć każdy Członek Sekcji. Członkowi Sekcji, który nie jest członkiem Prezydium, nie przysługuje prawo głosu na posiedzeniu Prezydium.

 9. W szczególnie nagłych sytuacjach członkowie Prezydium mogą głosować za pośrednictwem elektronicznych sposobów komunikowania się nad uchwałą której treść zostanie przekazana  członkom Prezydium drogą elektroniczną i całe Prezydium potwierdzi fakt zapoznania się z propozycją uchwały.


 10. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącego przeważa.

 11. Przebieg posiedzenia Prezydium jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. W terminie 3 dni roboczych od zakończenia posiedzenia Prezydium, Przewodniczący przesyła protokół z posiedzenia do wszystkich Członków SWE oraz do Rady PIK za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 12. Jeśli przedstawiciel reprezentujący Członka Sekcji będącego członkiem Prezydium straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to dany Członek Sekcji wyznacza niezwłocznie nowego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.



§ 6

Przewodniczący

 1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Sekcji,

 2. przedkładanie Radzie PIK do zatwierdzenia planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK i zgodnie ze wskazanym tam terminem, zatwierdzonego uprzednio przez Zebranie zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b) powyżej,

 3. informowanie Rady PIK o znaczących działaniach i wydarzeniach w Sekcji Dystrybucji Treści zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu PIK.

 1. Jeżeli przedstawiciel reprezentujący Członka Sekcji pełniącego funkcje Przewodniczącego straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to Prezydium wyznacza jego zastępcę do czasu zwołania Zebrania, które dokona wyboru nowego Przewodniczącego.



§ 7

Członkostwo w Sekcji Dystrybucji Treści

 1. Członkostwo w Sekcji Dystrybucji Treści jest dobrowolne.

 2. Członkiem Sekcji Dystrybucji Treści może zostać podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, który przystąpił do PIK.

 3. Członek PIK zamierzający przystąpić do Sekcji Dystrybucji Treści, składa Przewodniczącemu pisemną deklarację. Przystąpienie jest skuteczne z chwilą poinformowania Prezydium przez Przewodniczącego o otrzymaniu deklaracji.

 4. Każdy Członek Sekcji może wystąpić z Sekcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć Prezydium w formie pisemnej. Wypowiedzenie członkostwa w Sekcji Dystrybucji Treści nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa w PIK.

 5. Ustanie członkostwa w PIK z jakiegokolwiek powodu jest równoznaczne z utratą członkostwa w Sekcji Dystrybucji Treści.

 6. O każdym przypadku wypowiedzenia członkostwa albo utraty członkostwa w Sekcji Dystrybucji Treści Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Sekcji oraz Biuro PIK.

 7. Członka Sekcja Dystrybucji Treści w ramach prac Sekcja Dystrybucji Treści reprezentuje upoważniony przez niego przedstawiciel.



§ 8

Przychody i wydatki Sekcji Dystrybucji Treści

 1. Sekcja Dystrybucji Treści może ustalić wpisowe na potrzeby jej działania.

 2. Sekcja Dystrybucji Treści może ustalać wpłaty celowe na potrzeby jej działania.

 3. Wpłaty z ust. 1 – 2 są zaliczane do przychodów PIK. Rozliczanie przychodów i wydatków następuje przez Biuro PIK na podstawie dokumentacji przedkładanej przez Sekcję Dystrybucji Treści



§ 9

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu PIK.

 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalania.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę PIK zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu PIK.


W wyniku głosowania, w wyborach tajnych wybrano  Prezydium SDT w następującym składzie:

Przewodniczący SDT - dr Jan Lus - Księgarnie MJL

Członkowie Prezydium SDT:
Danuta Górnicka - Virtualo
Agnieszka Kowalik-Urbaez -Claroscuro
Jerzy Majewski - Azymut

O kolejnym terminie spotkania Sekcji Dystrybucji Treści powiadomimy Państwa w osobnym komunikacie

Opr. GLK

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.