fesstiwal słowa w piosence
--

Nowości marca w Impulsie

Nowości [02.03.12]

Krakowskie wydawnictwo Impuls prezentuje nowości i zapowiedzi marca 2012:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

1. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Jolanta Szempruch

Nota o książce:Słowo od Autorki:

          Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części. W części pierwszej analizie poddano specyfikę zmiany społecznej, scharakteryzowano funkcjonowanie społeczeństwa i człowieka w czasach późnej nowoczesności, omówiono edukacyjny wymiar przemian demokratycznych. Podkreślono znaczenie technologii informacyjnych w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy. Dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zwrócono uwagę na edukacyjne problemy współczesności, zagrożenia zdrowotne i ekologiczne oraz wyzwania etyczne czasu przemian społecznych. Na ich tle ukazano zadania edukacji wobec zmiany społecznej.
W części drugiej scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Wyeksponowano istotne zadanie nauczyciela w czasach zmiany społecznej: doradztwo społeczne i zawodowe. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły. Zaproponowano także kierunki zmian w kształceniu nauczycieli dla potrzeb zmieniającej się szkoły i społeczeństwa.
     Analiza wymienionych zjawisk wskazuje na związek dyscyplin pedagogicznych z innymi naukami, których postęp powinien być uwzględniany w badaniach empirycznych i dociekaniach teoretycznych w obrębie pedagogiki. Rozważania te mogą okazać się przydatne dla wszystkich, którzy stają przed trudnymi problemami i wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, a szczególnie dla nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, polityków oświatowych, rodziców i innych osób zainteresowanych problemami funkcjonowania rodzimej edukacji i szkoły.
     W Polsce trwa ożywiona debata edukacyjna. Dołączam do niej refleksje zawarte w niniejszej książce. Jeżeli w jakiś sposób ożywią tę debatę i skierują myślenie o edukacji – w kontekście zmian współczesnego świata i egzystencji człowieka – w dobrym kierunku, trud włożony w jej napisanie nie będzie daremny...


Tytuł: Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej
Autor: Jolanta Szempruch
Kategoria: Edukacja, pedagogika, wychowanie
Wydawca: Oficyna wydawnicza Impuls
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012
Wydanie: I
Objętość: 310 stron
Format B5   
Oprawa miękka, klejona ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7587-899-8
Cena katalogowa: 48.00 zł

Podoba mi się, kupuję:

2. Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Janusz Bielski

Nota o książce: 
Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym. Omawia metody kształcenia i wychowania fizycznego oraz kwestie związane z rozwojem fizycznym i motorycznym. Wiele miejsca zajmuje osoba nauczyciela, jego kompetencje, efektywność, innowacyjność, zaangażowanie i motywacja. Dużo uwagi poświęcono roli pedagoga jako promotora zdrowia i animatora aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Jest to podręcznik dla studentów pedagogiki, nauczycieli wychowania fizycznego, a także nauczycieli akademickich.

Tytuł: Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego
Autor: Janusz Bielski
Kategoria: Literatura dla nauczycieli
Wydawca: Oficyna wydawnicza Impuls
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012
Wydanie: I
Objętość: 222 strony
Format B5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-015-2
Cena katalogowa: 24.80 zł

Podoba mi się, kupuję:

3.Grafika dla smyka. Kropkowanki dla przedszkolaka, Małgorzata Wójtowicz

Nota o książce:

Od Autorki:

Wśród licznych ćwiczeń rozwijających przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym ważne miejsce zajmują ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. Wpływają one korzystnie na przygotowanie dziecka do pisania.
           Polecane propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach zawierają tematy bliskie małym dzieciom, a zarazem są interesujące i przyciągają ich uwagę. Wśród propozycji znajdują się sylwety, które można wykorzystać do różnego rodzaju zajęć – zarówno w pracy indywidualnej z całą grupą, jak i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.
         Przygotowane  karty pracy można wszechstronnie wykorzystać w pracy z przedszkolakami, a także w edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci oprócz rysowania po śladach mogą kolorować kredkami lub farbami powstałe sylwety, wycinać je oraz tworzyć różne scenki tematyczne. Karty pracy służą także rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu pojęć ogólnych i szczegółowych, przybliżaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym.
          Przygotowane propozycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli. Mogą stanowić cenną pomoc do prowadzenia systematycznej pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w domu.

Tytuł: Grafika dla smyka. Kropkowanki dla przedszkolaka
Autor: Małgorzata Wójtowicz
Kategoria: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydawca: Oficyna wydawnicza Impuls
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012   
Wydanie: I
Objętość: 116 stron
Format A4
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-884-4
Cena katalogowa: 20.00 zł

Podoba mi się, kupuję:

4.Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci, Katarzyna Sabela i Mirosława Cuper

Nota o książce:

Słowo od Autorek:

Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z naszej pracy zawodowej oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfikować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielorakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane przez nas zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej i polonistycznej.
         Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orientacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami.

Istotne cechy:

- przejrzystość i czytelność kart

- karty pracy z odpowiedziami

- różnorodna tematyka

- możliwość modyfikacji ćwiczeń

- zróżnicowany stopień trudności

 - skierowany do różnych grup zawodowych (psycholog, pedagog, pielęgniarka, opiekun medyczny, neurologopeda, terapeuta) oraz do chorych i opiekunów rodzinnych

- ćwiczenia stworzone na bazie praktyki zawodowej.

Tytuł: Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci
Autorzy: Katarzyna Sabela i Mirosława Cuper
Kategoria: Poradniki
Wydawca: Oficyna wydawnicza Impuls
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012
Format A4
Objętość 252 strony
Oprawa miękka, klejona
ISBN: 978-83-7587-566-9
Cena katalogowa: 38.00 zł

Podoba mi się, kupuję:

5. Baw się poprzez animaloterapię. Przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt. (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem),
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska i Joanna Skorupa

Nota o książce:

Kilka słów o animaloterapii

         Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia.
         Kolejne udokumentowane próby wykorzystania zwierząt w leczeniu sięgają XVIII wieku. Opisał je dyrektor angielskiego szpitala psychiatrycznego – William Tuke. Jako pierwszy wprowadził on na teren szpitala zwierzęta domowe, nad którymi opiekę sprawowali pacjenci. Dzięki tym działaniom podopieczni szpitala psychiatrycznego szybciej uczyli się kontrolować własne emocje.
         Prowadzone od wielu lat badania naukowe potwierdzają ogromne korzyści płynące z kontaktów człowieka ze zwierzętami. Dowiedziono, że samo przebywanie w towarzystwie zwierząt oddziałuje terapeutycznie na osoby w okresie rekonwalescencji, uspokaja w przypadku stresu, w stanach lękowych, nadpobudliwości, znacznie zmniejsza napięcie psychiczne, a nawet obniża ciśnienie, jednocześnie pobudzając do aktywności w przypadku depresji czy też apatii. Znacząco poprawia się działanie układu odpornościowego, jak również ogólny stan psychiczny. Stałe obcowanie ze zwierzętami pomaga też zapomnieć o samotności.
         Zwierzęta dają nam tak wiele za tak niewiele – odrobina czułości, pełna miska, a w zamian ogromne przywiązanie, jakie okazują właścicielowi. To wszystko sprawia, że czujemy się potrzebni, kochani, wartościowi.
 
Czym jest animaloterapia?

Animaloterapia to naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oparta na bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. Adresatami są w szczególności dzieci z problemami emocjonalnymi oraz z zaburzeniami i deficytami rozwoju psychoruchowego.
       Terapia jest kilkuetapowa. Najważniejszym, a zarazem pierwszym etapem jest przełamanie lęku i przyzwyczajanie podopiecznych do przebywania w towarzystwie zwierzęcia, np. psa czy kota.
       Podczas spotkań obie strony wzajemnie się poznają, uczą się własnych reakcji na dochodzące bodźce, zachowań w typowych i nietypowych sytuacjach. Kolejny etap to poznanie przez bezpośredni kontakt, dotyk, zabawę. Rezultaty są widoczne już po kilku miesiącach. Dzieci stają się bardziej pewne siebie, otwarte, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi. Zwierzęta oraz bezpośredni kontakt z nimi to wspaniałe czynniki motywujące.

 Uwaga! polecana książka zawiera 22 przykładowe scenariusze zajęć z udziałem zwierząt. W publikacji znajdziecie również siedem konkursów organizowanych w ramach zajęć z animaloterapii oraz dwie inscenizacje jak również wiele bardzo ciekawych i potrzebnych informacji o animaloterapii.

Polecamy!

Tytuł: Baw się poprzez animaloterapię. Przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt. (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem)
Autorzy: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska i Joanna Skorupa
Kategoria: Pedagogika osób niepełnosprawnych
Wydawca: Oficyna wydawnicza Impuls
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012
Wydanie: I
Objętość: 164 stron
Format B5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-618-5
Cena katalogowa: 18.00 zł

Podoba mi się, kupuję: 

 

 

GLK. Informacja nadesłana

20.07.12 04:22
/
Fatra
Dzięki Rita za dobrą lekcjęEmoticon)Ja bardzo lubię crnyyty Niemało ich się sypało w przeszłości a i teraz też często spada takie coś żf3łte i kwaśne pod nogi. Nie wiadomo skąd spada, bo przecież żadnego cytrynowca nie mam w okolicy Te crnyyty-problemy dodają smaku życiu, są wyzwaniami.Ludzie mf3wią, że łatwo osiągnięty sukces nie smakuje, nie ma wartości. Ot, łatwo przyszło łatwo poszłoEmoticonSukces osiągnięty w trudzie ma niepowtarzalny smak a cały proces dochodzenia do niego kształtuje charakter. Pozwala się nim w pełni cieszyć. Zaostrza apetyt na następny większy, lub po prostu inny.Przy okazji, problemy pozwalają trzymać nasze ego na przyzwoitym poziomieEmoticonPokonywanie ich daje satysfakcję. Przeczołgiwanie się przez gąszcz trudności, uczy pokory.Balans W sumie crnyyty są zdrowe!Emoticon) Per aspera ad astra ma to sens!Pozdrawiam Cię serdecznie!
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.